System Dozoru Elektronicznego (SDE) czyli tzw. dozór elektroniczny, lub powszechnie nazywana „obrączka” lub „obroża” to nowoczesny system odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Dzięki temu skazany ma możliwość odbywania kary pozbawienia wolności we własnym domu (lub innym wskazanym miejscu zamieszkania) z jednoczesną możliwością przemieszczania się, pracowania, utrzymywania stałych i bezpośrednich relacji z rodziną, a także uczestniczenia w innych aktywnościach życia codziennego itd.

Pomimo prawomocnego skazania dozór elektroniczny daje możliwość na uniknięcie funkcjonowania w warunkach izolacji więziennej w zakładzie karnym z innymi osadzonymi. Nie musisz więc trafić do Zakładu Karnego w sytuacji prawomocnego skazania przez Sąd.

Kiedy Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego?

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  • wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku i 6 miesięcy, a jednocześnie przestępstwo nie zostało popełnione w warunkach multirecydywy
  • gdy Sąd uzna, że jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
  • osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły na to zgodę
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne,

Dodatkowo, co bardzo istotne karę pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego może również odbywać skazany, któremu wymierzono dwie lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno, lecz kary te nie mogą przekraczać w sumie jednego roku i sześciu miesięcy.

Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, m.in. w celu świadczenia pracy, sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą, kształcenia czy wykonywania innych czynności, w tym wykonywania praktyk religijnych.

Do kontroli wykonywania tej kary i rejestracji całego przebiegu jej odbywania służy nadajnik, który zostanie zainstalowany na nodze lub przegubie dłoni, a urządzenie monitorujące będzie zamontowane w miejscu odbywania kary (np. we własnym domu). Urządzenia te będą kontrolować w szczególności czy przebywasz w miejscu które sąd wyznaczył do odbywania kary, w godzinach wyznaczonych przez sąd.

 

Odroczenie kary – adwokat Piotr Szpot Lublin

Spełnienie wskazanych powyżej warunków, ale przede wszystkim poprawnie sporządzony wniosek wraz z odpowiednim uzasadnieniem może przynieść skutek w postaci orzeczenia Sądu Penitencjarnego umożliwiającego odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Wszystkie postępowania w przedmiocie udzielenia zgody na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego w odniesieniu do skazanych przebywających na terenie właściwości Sądów Rejonowych w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Lublin-Zachód, Lublin-Wschód, Opolu Lubelskim, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Rykach oraz Włodawie rozpoznawane są przed Sądem Okręgowym w Lublinie.

Reprezentuje klientów w sprawach o uzyskanie zgody na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, posiadając w tym zakresie bogate doświadczenie procesowe.

Jeśli jesteś osobą skazaną lub znasz taką, która potrzebuje pomocy prawnej związaną z dozorem elektronicznym zapraszam do kontaktu pod numerem:

tel: 511-034-658 adwokat Piotr Szpot

Comments are closed.